Make your own free website on Tripod.com


2 ซอย 3 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0 3838 1669 โทรสาร 0 3838 2550

สีฟ้า-ขาว

ประวัติส่วนตัว

ขื่อ นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล

เกิดวันที่ 5 มีนาคม 2498

ที่อยู่ปัจจุบัน 218/196, 218/197 เลควิวคอนโด ชั้น 9C,

9D อาคารเจนีวา เมืองทองธานี

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

สถานภาพ สมรสกับ นายสมพงษ์ อัศตรกุล วิศวกร บริษัท นิตา เอ็นจิเนียริง มี บุตร 3 คน

1. นายวิทวัส อัศตรกุล นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2

2. นายกิติพงศ์ อัศตรกุล นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 3

3. นางสาวฐิติกาญจน์ อัศตรกุล นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 1


ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนช่างอากาศอำรุง

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (วิทย์ - คณิต)

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521

ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523


ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2523 เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
กองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครู

พ.ศ. 2524 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

พ.ศ. 2529 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2539 (ต.ค.) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2543 (ต.ค.) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 8 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ.2544 ( ธ.ค.) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศ

พ.ศ. 2531-2532 ฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศแคนาดา ด้วยทุนประเภท 2 ทุน A.F.S.
โครงการ Visiting Teacher Program 11 เดือน

พ.ศ.2536 ดูงานด้านการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
ซี อี พี ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 2 สัปดาห์

พ.ศ.2537 ศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น 2 สัปดาห์

พ.ศ.2538 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาเพื่อนักการศึกษา ในโครงการ เอ เอฟ เอส ของมูลนิธิการศึกษา
และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส ประเทศไทย) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 สัปดาห์

พ.ศ.2539 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาเพื่อนักการศึกษาในโครงการ เอ เอฟ เอส ของมูลนิธิการศึกษา
และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส ประเทศไทย) ณ ประเทศรัสเซีย 3 สัปดาห์

พ.ศ.2541 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเพื่อขยายและส่งเสริมเครือข่าย โรงเรียน ASP
ณ ประเทศโปรตุเกส 10 วัน

พ.ศ.2542 ดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ โรงเรียน Tokyo Jogakkan