Make your own free website on Tripod.com


2 ซอย 3 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0 3838 1669 โทรสาร 0 3838 2550

สีฟ้า-ขาว

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสติล คุณปลื้ม
ประธานชมรมสตรีแสนสุข
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ประธานคณะกรรมการ

นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม
รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
รองประธานคณะกรรมการ

นายสมชาติ คุณปลื้ม
สมาชิกเทศบาลเมืองแสนสุข
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
นายสุวิทย์ ชลิตาภรณ์
ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายประเสริฐ มงคล
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


นางนงลักษณ์ ธนาวงษ์
ข้าราชการบำนาญ
อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนแสนสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายชัยพร เจียมตน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
นายแพทย์จรุง อุคพัชญ์สกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา
ผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข
กรรมการ
นายวิรัช นิสสัยพันธุ์
เจ้าของห้างหุ้นส่วนวิรัช เบนไทร์
ผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข
กรรมการ
นางเอื้อจิต ศุภกา
รองประธานชมรมสตรีแสนสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายกฤตภพ ผดุงพันธุ์
เจ้าของ-บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ข่าวภาพ
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนแสนสุข
กรรมการ
นางกนกพร เจียรสินธุ์กูล
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนแสนสุข
กรรมการ
นางพรรณี หมื่นศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนแสนสุข
ผู้แทนครู
กรรมการ
นายสัมพันธ์ สมสามารถ
อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนแสนสุข
ผู้แทนครู
กรรมการ
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
กรรมการและเลขานุการ

หน้าหลัก
ย้อนกลับ
หน้าต่อไป