Make your own free website on Tripod.com
ผู้บริหาร
ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนช่างอากาศอำรุง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (วิทย์ - คณิต)
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521
ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523

ขื่อ : นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
เกิด : วันที่ 5 มีนาคม 2498
ที่อยู่ปัจจุบัน : 218/196, 218/197 เลควิวคอนโด ชั้น 9C,
9D อาคารเจนีวา เมืองทองธานี
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
สถานภาพ : สมรสกับ นายสมพงษ์ อัศตรกุล วิศวกร บริษัท นิตา เอ็นจิเนียริง มี บุตร 3 คน
1. นายวิทวัส อัศตรกุล นิสิตบัณฑิตวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2
2. นายกิติพงศ์ อัศตรกุล นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 3
3. นางสาวฐิติกาญจน์ อัศตรกุล นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 1

ประวัติการศึกษา
ประวัติส่วนตัว
กลับสู่หน้าเมนู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศ
พ.ศ. 2531-2532 ฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศแคนาดา
ด้วยทุนประเภท 2 ทุน A.F.S.
โครงการ Visiting Teacher Program 11 เดือน
พ.ศ.2536 ดูงานด้านการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของมูลนิธิ
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม
ซี อี พี ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 2 สัปดาห์
พ.ศ.2537 ศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น 2 สัปดาห์
พ.ศ.2538 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาเพื่อนักการศึกษา ในโครงการ เอ เอฟ เอส ของมูลนิธิการศึกษา
และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส ประเทศไทย) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 สัปดาห์
พ.ศ.2539 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาเพื่อนักการศึกษาในโครงการ เอ เอฟ เอส ของมูลนิธิการศึกษา
และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ เอฟ เอส ประเทศไทย) ณ ประเทศรัสเซีย 3 สัปดาห์
พ.ศ.2541 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเพื่อขยายและส่งเสริมเครือข่าย โรงเรียน ASP
ณ ประเทศโปรตุเกส 10 วัน
พ.ศ.2542 ดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ โรงเรียน Tokyo Jogakkan

 

 

 

 

 

 

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2523 เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
กองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครู
พ.ศ. 2524 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
พ.ศ. 2529 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2539 (ต.ค.) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2543 (ต.ค.) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 8 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.2544 ( ธ.ค.) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พ.ศ.2546 ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข
พ.ศ.2546 ผู้อำนวยการโรงเรียนปิบชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี