Make your own free website on Tripod.com
                 
ลักษณะอาคารเรียน จะมีลักษณะคล้ายรูปตัว E หันหลังชนกัน
กิจกรรมไหว้ครู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดนัดวิชาการ

กิจกรรมในโครงการ
To Be Number One

ท่านผู้อำนวยการสุมนรัตน์


Think.com
www.school.net.th
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ทรงรับเชิญ เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ
เนื่องในวัน คลายวันสถาปนาโรงเรียน  
ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2546

ธนาคารโรงเรียน
ปิยชาติพัฒนา
ได้ก่อกำเนิดเกิดขึ้น
เป็นแห่งแรก
ของประเทศไทยWebmaster yukoltip_j@hotmail.com


Update 16 December 2003
ที่ตั้ง : ต. พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก 26001 โทร : (037)393055 โทรสาร :(037)393055

ศูนย์วิทยบริการ ถือเป็นคลังสมอง
ของปิยชาติ ฯ

เรือนคอม
วิชาการ.คอม
 

 

 

 

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ
สุมนรัตน์  อัศตรกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม Link น่าสนใจ
เว็บไซด์งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนปิยชาติฯ