Make your own free website on Tripod.com
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่13 พฤษภาคม2532สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณบริเวณท้องสนามหลวงในการเสด็จฯครั้งนี้อธิบดีกรมวิชาการ(นายพะนอมแก้วกำเนิด)เผ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริกับอธิบดีวิชาการเรื่องปัญหาการไม่มีที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาของลูกหลานชาวบ้านในตำบลใกล้เคียง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอีกส่วนหนึ่ง

จากพระราชดำริดังกล่าวกรมสามัญศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและจังหวัดนครนายกร่วมศึกษาข้อมูลนักเรียน การจัดหาที่ดิน การจัดสรรงบประมาณ การออกแบบของโรงเรียนแห่งนี้ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า "ปิยชาติพัฒนา" เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2532
วันที่ 5 ตุลาคม 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระบัญชาให้นายโกวิท วรพิพัฒน์อธิบดีกรมสามัญศึกษาและคณะพร้อมด้วยคณะนายทหารนำโดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธผู้บัญชาการทหารบกเข้าเฝ้าณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อสรุปข้อมูลรายละเอียดและการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนปิยชาติพัฒนา

วันที่ 26 ธันวาคม 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯวางศิลาฤกษ์โรงเรียนปิยชาติพัฒนา

วันที่ 9 เมษายน 2533 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนและโรงอาหารชั่วคราวหลังคาหญ้าคา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2533 เปิดทำการสอนเป็นวันแรกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตรการเรียนการสอนและการจัดชั้นเรียนในอาคารชั่วคราว

วันที่ 16 เมษายน 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระมงกุฏประจำพระองค์เป็นตราประจำโรงเรียนและทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(เขาชะโงก)ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีเนี้อที่72ไร่เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา2538มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้จัดชั้นเรียน 678/445รวม34ห้องเรียนมีนักเรียนประมาณ1,352คนกลับหน้าเมนู