Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

พระมหามงกุฎประจำพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สีประจำโรงเรียน
สี ม่วง-ขาว

 

 

 

 

 

ต้นเสลา : พืชเขตร้อน มีดอกสี ม่วง - ขาว
ปรัชญาการศึกษา

 

การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม  

 

คติธรรมประจำโรงเรียน
สามัคคิ วุฑฒิสาธิกา
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ทำให้สำเร็จความเจริญ

มาร์ชปิยชาติ


ปิยชาติ - พัฒนา แหล่งศึกษา สูงส่ง ทรงศักดิ์ศรี
เราร่วมเรียน ร่วมใจรัก สามัคคี พระบารมีองค์พระเทพฯ พระราชทาน
ปิยชาติพัฒนา แห่งนี้ สอนให้มีปัญญากล้าหาญ
ให้แข็งแกร่งด้านวิทยาการ ให้เก่งกล้าการงาน ทุกด้านไป
ต้นเสลา เสาหลักชัย ตรึงใจให้รัก สมัครสมาน
ม่วง - ขาว สีอร่ามงามตระการ ชื่นบานชูเชิดเลิศวิไล
ปิยชาติ - - พัฒนา แหล่งวิชา แหล่งเกียรติ์ แหล่งวินัย
สร้างความรู้ คู่คุณธรรม ประจำใจ พัฒนา ชาติไทย ให้เจริญ 

กลับหน้าเมนู